• Thanh Hoá ban hành kế hoạch phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển
 • 2023-11-13
 •          Thực hiện Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 và Công văn số 4986/BNN-PCTT ngày 28/7/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng, tham mưu UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 03/11/2023 về việc về việc Thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

   

   

            Nội dung Kế hoạch đã bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh, từ đó xác định 08 nội dung nhiệm vụ chính,vớimụcđích: Xác định cụ thể các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếuđể UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụthểchocác sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo đúng các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ đã được đề ra tại Đề án và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; đồng thờitổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Đề án đến các cấp, các ngành, các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về tầm quan trọng của việc phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện.

            Căn cứ nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Kế hoạch này, UBNDtỉnh giao Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của sở, đơn vị mình và phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm (trước ngày 10/6) và hàng năm (trước ngày 10/12) về Sở Nông nghiệp và PTNT đểtổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định./.

             Nguồn tin: Phòng Quản lý đê điều, Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa.

Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 15
Lượt truy cập: 449620