• TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN
 • 2023-07-31
 •     Tăng cường công tác tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp. Để thực hiện tốt công việc này, cần có sự đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân. Điều này đòi hỏi sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, phương tiện và kinh phí phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong lĩnh vực này.

   

   

      Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, đồng thời chấn chỉnh kịp thời hạn chế thiếu sót, phối hợp xử lý khiếu kiện đông người, vượt cấp, không để xảy ra điểm nóng hoặc tồn đọng vụ việc phức tạp, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi đã chỉ đạo Trưởng các phòng, Hạt, Trạm thuộc Chi cục triển khai thực hiện một số nội dung sau:

      - Tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 27/3/2023, các Công văn số 6196/UBND-TD ngày 08/5/2023, số 7065/UBND-TD ngày 23/5/2023, số 8890/UBND-TD ngày 23/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

      -Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 1510/SNN&PTNT-TTr, ngày 04/4/2023 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 27/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Tiếp tục tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và các Công văn số 75/SNN&PTNT-TTr, ngày 06/01/2023 về việc Phối hợp tiếp công dân, xử lý tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp phục vụ Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV; Công văn số 2176/SNN&PTNT-TTr, ngày 10/5/2023 về việc Chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phối hợp xử lý tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Công văn số 2548/SNN&PTNT-TTr, ngày 30/5/2023 về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 26/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc “Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV”; Công văn số 3022/SNN&PTNT-TTr, ngày 21/6/2023 của Giám đốc Sở Tăng về việc cường công tác kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

      - Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Phòng Tiếp công dân của đơn vị (nhất là việc tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; chỉ được ủy quyền cho cấp phó khi người đứng đầu có công tác quan trọng đột xuất);

      - Chủ động đối thoại với công dân ngay từ khi phát sinh vụ việc để kịp thời xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc thuộc thẩm quyền, đảm bảo khách quan, đúng quy định của pháp luật, không để vụ việc diễn biến phức tạp;

      - Thực hiện đúng trình tự, thủ tục, xác minh đầy đủ, chính xác, khách quan, áp dụng đúng pháp luật và xem xét, vận dụng chính sách pháp luật, giải quyết thấu tình, đạt lý để chấm dứt vụ việc;

      - Tăng cường rà soát, giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài, đặc biệt là các vụ đông người, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự; trên cơ sở kết quả rà soát xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân (nếu có), hạn chế khiếu kiện vượt cấp lên Sở, tỉnh và Trung ương, không để phát sinh “điểm nóng”, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

      - Thường xuyên phối hợp với phòng Thanh tra Sở trong việc xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp (nếu có).

      Yêu cầu Trưởng các phòng, Hạt, Trạm thuộc Chi cục nghiêm túc thực hiện./.

      Nguồn tin: Phòng Thanh tra, Pháp chế - Chi cục Thủy lợi.

Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 5
Lượt truy cập: 504154